ANKARA AKYURT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU LİSESİ KANTİN ŞARTNAMESİ

T.C.

AKYURT KAYMAKAMLIĞI

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALESİ ŞARTNAMESİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MADDE-1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

                    İdarenin Adı      :Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                    Adresi                :Yıldırım Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:7 Akyurt/ANKARA

                    Telefon              : 844 18 55-56

MADDE-2- İhale edilecek okul kantini

 

 

S.NO:

 

OKUL ADI

İHALE EDİLECEK YER

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

 

1-

 

Akyurt Anadolu Lisesi  

 

35,30 m2 Kantin

 

800,00 TL

 

204,00 TL

 

MADDE-3- İhale ile ilgili bilgiler

            İhale hususu                          : 09.02.2012 Tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü

            İhalenin yapılacağı adres      :Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

            İhale Tarihi                           : 28/03/2016

            İhale Saati                             : 14.00

 

MADDE-4- İhaleye katılmak için istenilen belgeler

a)     Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Akyurt Şubesi nezdindeki 12671223 - 5008  nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3’ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya her hangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu (Aslı) İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları bir hafta içinde kendilerine iade edilecektir.

b)     Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan  alınacak Aslı )

c)     Nüfus cüzdanı örneği ( Aslı ) veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

d)     Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi ( Aslı )

e)     Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Belgenin aslı ibraz edilecektir.)

f)   Ankara Kantinciler Odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge ( Aslı )

g)     Öğrenim Belgesi aslı veya fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar )

h)     İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği.

i)   Okuldan  alınacak Kantin Yeri Görme Belgesi

İstenilen (b) ve (d)  bentlerinde belirtilen belgeler ihale tarihinden önceki son 6 ( Altı ) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta kanalı ve ihale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE-5- Başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:

Son başvuruda bulunma tarihi ve saati       : 28/03/2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar

Başvuruların sunulacağı yer                        : Akyurt  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümü

Müracaat Zarfının Hazırlanması                 : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde açıklandığı şekilde bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak teklif mektubu ile birlikte (Teklif mektubu ayrıca kapalı bir zarf içerisinde olacaktır) bir zarfa konularak  kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı,  açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan kısmı istekli tarafından imzalanmış olacaktır.

               Tekliflerin sunulması                     : Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Pazarlık Usulü başlıklı 50. madde hükmü gereği komisyon tarafından bir veya daha fazla istekliden Yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak sureti ile yapılacaktır.

 

MADDE-6- İhaleye katılamayacak olanlar:

1-     İhale komisyon başkanı ve üyeleri ile birliğinin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

2-     5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, haleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkum olanlar ihaleye katılamazlar.           

3-      2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

4-     İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri

katılamazlar.  İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılacaktır.

5-     Adına kayıtlı herhangi bir kantin işletmesi (Okul, üniversite, hastane, kurum, yurt, özel vb) bulunanlar ihalelere katılamazlar.

 

Bu durumda olanlar ihaleye katılsalar bile evrakları değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir.

 

MADDE-7 Kantin bizzat kiracı tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz.

Kiracının ölümü hâlinde; varislerin noterden alınmış ortak kararıyla, bunlardan birisinin ihaleye katılma şartlarını taşıması, bir başka kantin işletmemesi, sözleşme yükümlülüklerini devam ettirmeyi kabul etmesi kaydıyla birlik yönetimi sözleşmeyi devam ettirebilir.

Zorunlu askerlik görevi veya iş göremeyecek derecede ağır hastalık sebebiyle kiracının geçici olarak işinin başında bulunamaması hâlinde, şahsi sorumluluğu devam etmek kaydıyla, askerlik görevinin veya iş göremezlik ağır hastalık bitimine kadar noter vekâleti ile vekil tayin eder. Vekil tayin edilen, yerine vekâlet edilenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle sorumludur.

Kantinler, bu şartların dışında hiçbir şekilde devir, temlik edilemez, başkasına kiraya verilemez ve başkası tarafından çalıştırılamaz.

MADDE-8 Kantinlerde, alanlarında ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip ve eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde portör muayenesi, adli sicil ve arşiv kaydı ve benzeri evraklar istenir.

            Her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile işletmecinin yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtları yenilenir ve birlik yönetimine teslim edilir.

MADDE-9 Kantinin işletmesinde ödeme kaydedici cihaz (Yazar kasa) kullanılacaktır. Ödeme kaydedici cihazın kullanılmayacağı durumlarda vergi usul kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

MADDE-10 İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılmaz.

MADDE-11 Sözleşme konusu kantininin elektrik, su, ısıtma gideri okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne ödenmek üzere yüklenici tarafından okul idaresine ödenir.

MADDE-12 Yüklenici; Temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur. Sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almakla, (yangın tüpü ve benzeri), tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

 MADDE-13 Sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi ile ilgili hususlar, Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE-14 Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelini,  birliğin göstereceği hesaplara ilgili ayın 05-15 inci günleri arasında yatırarak dekontlarını Birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

MADDE-15 Yüklenici, sözleşme süresinin bitiminde işletme hakkı verilen yeri tahliye etmediği takdirde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE-16 Yüklenici, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği “Ücret Tarifesi”ni öğrencilerin görebileceği yerlere asar.

MADDE-17 İşletme hakkı verilen yüklenici ile 1(bir)yıllık Sözleşme imzalanacak olup, okulun kapalı olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için kira ödenmeyecektir. Şubat ayında kiranın % 50 si ödenecektir. Bu nedenle yıllık sözleşme bedeli, aylık kira bedelinin sekiz buçukla çarpımı sonucu bulunacak miktardır.

Sözleşmenin uzatılması hâlinde artış bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması hâlinde (öğrenci azalması, çoğalması gibi) kira bedeli komisyonca yeniden değerlendirilebilir.

MADDE-18 Bu ihaleye katılanlar, ihalesine girdikleri okul kantinini yerinde görmüş, ihale şartnamesini, sözleşme tasarısını, Okul Aile Birliği Yönetmeliğini, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde bulunan “Okul Kantinleri Denetin Formu” nu okumuş ve bu belgelerdeki tüm şart ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.

MADDE-19 İşletme hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme ve eşya dışında devletin güvenliği, genel ahlâka aykırı ve okul müdürlüğünce sakıncalı bulunan her türlü alet, kitap ve broşür gibi eşya bulundurulamaz.

MADDE-20 İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde “bira” dâhil alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ile enerji içecekleri bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Kantinlerdeöğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır.

MADDE-21 İşletilen yerin; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi, Bakanlığımız ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması, satışının yapılması durumunda tebligatı müteakip 15 gün içinde bu yerlerin tahliyesi sağlanır.

MADDE-22 İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için işletici kişi tarafından işletme bedelinden ayrı olarak aylık işletme bedelinin % 10 u oranında günlük ceza uygulanır.

MADDE-23 İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

MADDE-24 İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri tarafında onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

MADDE-25 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE-26 İş bu şartnameden doğacak anlaşmazlıklarda Akyurt Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE-27 İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, idarece mahallinde tanzim edilecek tutanakla işleticiye teslim edilir. Tutanakla teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı ile varsa kantin içindeki malzemeler(masa, sandalye, ocak vb)de çeşit ve değerleriyle tutanağa yazılarak yükleniciye teslim edilir. Tutanak yüklenici tarafından da imzalanır.

MADDE-28 İşletme hakkı sona eren yüklenici, işletme hakkı verilen yeri ve varsa içinde teslim aldığı malzemeleri kantinin bulunduğu idare yetkililerine tam ve sağlam olarak tutanakla teslim edecektir.

 

MADDE-29 Teminatın verilmesi

        Geçici teminat               : İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta sonra kendilerine    iade edilecektir.

        Kati Teminat                 : İhaleyi kazanacak işleticiden aylık kiranın (8,5) sekiz buçukla çarpılması ile bulunacak yıllık sözleşme bedelinin % 6’sı kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalanmadan Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Akyurt Şubesi

nezdindeki 12671223-5008 nolu hesabına okulun veya kiralanacak yerin cinsi (Kantin) de belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır.

 

MADDE-30 Özel hükümler:

1-     Sözleşme süresi ihale kararının işleticiye tebliğ tarihinden itibaren 12 aylık süreyi kapsar.

2-     İhaleyi kazanan işletici, kantinciler odasına üye değil ise, 2 (İki) ay içerisinde üye olmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi feshedilecektir.

3-     İhaleyi kazanan işletmeci, ihale kararı kendisine tebliğinden sonra kantin işletmeciliğinden vazgeçtiği, 10 (On) iş günü içerisinde gerekli şartları yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde yatırmış olduğu teminatı ve sözleşmeyi imzalamakla birlikte ilk altı ay içinde işletmecilikten vazgeçtiği yada sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı  (yıllık kira bedelinin % 6’sı) iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir. Bu durumda ihale idare tarafından belirlenecek bir tarihte yeniden yapılacaktır.

4-     İş bu şartnameden doğacak bütün vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde bırakılan işleticiye   aittir. İhaleyi kazanan işletici Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 05.08.2004 tarih ve 11 nolu kurumlar vergisi sirkülerli gereği Okul Aile Birliğine ödeyeceği kiranın üzerinden % 18 oranında hesaplanacak KDV’yi bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne her ay beyan ederek ödeyecektir.

 

MADDE-31 İş bu şartname ve eklerinde yazılı bulunmayan hususlarda 2886 sayılı İhale Kanunu ve 16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlete Aiti Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecri misil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE-32 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ihalenin ilanı başlıklı 17. maddesi 5. fıkrası hükmü gereği iş bu ihaleye ilişkin olarak ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE-33 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 1-Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları (yer döşemesi, duvar v.b. tadilatları hariç), kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir. Ancak yüklenici 1 (bir) yıllık sözleşme süresi sona ermeden kendiliğinden kantin işleticiliğini bıraktığı takdirde, okul kantinine yaptığı sabit tesislerin bedeli ve varsa bir önceki kantin işleticisine bu madde gereği yaptığı ödeme ile ilgili her hangi bir hak talep edemez. 28/03/2016

 

 

 

           

                        İdare                                                                                   İstekli

                    Fethi DAĞ                                                                         Adı Soyadı

      İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü                                                            (İmza) 

Yıldırım Mah.Dr.Neslihan Özenli Cad.No 7 Halk Eğitim Binası Kat3 Akyurt/Ankara - 312844185556

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.