ANKARA AKYURT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALE DUYURUSU

AKYURT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE DUYURUSU

     

1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Ankara İli Akyurt İlçesinde bulunan ve aşağıda adı ve ihale bilgileri yer alan okulun kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK KANTİNİN

Okulu

Muhammen Bedeli (aylık)

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

Akyurt Anadolu Lisesi  

800,00 TL.

204,00 TL

28/03/2016

14:00

 

2-Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz. Resmi veya gayrı resmi devir ve temlik yapılamaz. (Aynı nedenden dolayı, herhangi bir okulumuzda halen kantin işletmecisi olanlar bu ihaleye katılamazlar.)

3-İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ve yazılı tekliflerini de içeren teklif dosyasını 28/03/2016 Pazartesi günü saat 12.00‘e kadar Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

            4- İhaleye katılmak için istenilen belgeler

a)     Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Akyurt Şubesi nezdindeki  12671223- 5008 nolu hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3’ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya her hangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu (Aslı) İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları bir hafta içinde kendilerine iade edilecektir.

b)     Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan  alınacak Aslı )

c)     Nüfus cüzdanı örneği ( Aslı ) veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

d)     Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi ( Aslı )

e)     Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Belgenin aslı ibraz edilecektir.)

f)   Ankara Kantinciler Odasından alınacak, adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge ( Aslı )

g)     Öğrenim Belgesi aslı veya fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar )

h)     İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği.

i)  Okul kantinini Yerinde Görmüş Olduğuna Dair Okuldan Alınmış Belge           

                 İstenilen (b) ve (d)  bentlerinde belirtilen belgeler ihale tarihinden önceki son 6 ( Altı ) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Katılımcıların istenilen belgeleri ihale saatine kadar Akyurt  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.

                Posta kanalı ve ihale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular katılımcı veya vekili tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

               

           5- İhaleye katılamayacak olanlar:

a)     İhale komisyon başkanı ve üyeleri ile birliğinin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

b)     5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, haleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan birinden mahkum olanlar ihaleye katılamazlar.           

c)      2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84’ üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

d)     İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri

katılamazlar.  İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılacaktır.

e)     Adına kayıtlı herhangi bir kantin işletmesi (Okul, üniversite, hastane, kurum, yurt, özel vb) bulunanlar ihalelere katılamazlar.

 

Bu durumda olanlar ihaleye katılsalar bile evrakları değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir.

 

6- Bu ihaleye katılanlar, ihale şartnamesini, sözleşme tasarısını, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde bulunan “Okul Kantinleri Denetin Formu” nu okumuş ve bu belgelerdeki tüm şart ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.

7-İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

8-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri tarafında onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

          10-İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartların yer aldığı ihale şartnamesi, sözleşme tasarısı ve kantin denetimi formu örneği, mesai saatleri içinde ilgili okul müdürlüğünden ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir. 28/03/2016

 

 

 

 

 

 

Fethi DAĞ

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

 

 

Yıldırım Mah.Dr.Neslihan Özenli Cad.No 7 Halk Eğitim Binası Kat3 Akyurt/Ankara - 312844185556

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.